• На дневном реду седнице, која почиње у среду у 9 часова, биће Предлог закона о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему.

  Народна скупштина разматраће и Предлог закона о буџету Републике Србије за 2018. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. годину.

  Предвиђено је да народни посланици разматрају Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, које је поднела Влада Србије.

  Предложено је да народни посланици размотре Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавној својини, Предлог закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Предлог закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Предлог закона о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма, Предлог закона о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, које је поднела Влада.

  Народна скупштина разматраће Предлог закона о потврђивању Споразума о зајмуизмеђу Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајмуизмеђу Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у вези са отварањем Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у Београду, у Републици Србији, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају.

  На дневном реду биће и Предлог закона о финансијској подршци породици са децом, Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду, Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца, Предлог закона о запосленима у јавним службама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Предлог закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Предлог закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору и Предлог закона о измени Закона о уређењу судова, које је поднела Влада Србије.

  Народни посланици разматраће и Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу , који је поднео Одбор за уставна питања и законодавство и Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2017. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

  Седница ће се одржати у великој сали Дома Народне скупштине.